STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Nyt fra repræsentantskabet

Foreningen Norliv afholder repræsentantskabsmøde den 15. november 2017 i Kolding

Repræsentantskabsmøde den 15. november 2017

De 50 repræsentanter beslutter en model for bonus til medlemmerne og drøfter strategien for de almennyttige indsatser for at fremme danskernes mentale sundhed. 

Læs mere i nyheden her

Om repræsentantskabsmødet den 29. marts 2017

Bestyrelsen blev konstitueret med genvalg af Peter Gæmelke som formand for foreningen og Kent Petersen som næstformand. Peter Gæmelke og Kent Petersen blev også genvalgt som foreningens repræsentanter i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. 

Læs mere om repræsentantskabsmødet her.

Repræsentantskabets arbejde

Repræsentantskabet er foreningen Norlivs øverste myndighed og træffer beslutning om bl.a. strategi, vedtægtsændringer og større investeringer. 

Repræsentantskabet for foreningen er på mødet d. 16. november 2016 blevet enige om en strategi. Læs strategien her. Samtidig blev det besluttet at foretage en investering i Nordea Liv og Pension. Læs pressemeddelelsen her.

Foreningens strategi går ud på, at foreningen vil gøre en forskel for medlemmerne via individuelle medlemsfordele i form f.eks. medlemsbonus, kollektiv interessevaretagelse i forhold til Nordea Liv & Pension samt arbejde for bedre mental sundhed i Danmark. 

For at realisere dette forventer foreningen fra og med 2018 i gennemsnit at kunne uddele ca. 80 pct. af overskuddet til medlemmerne som bonus. Samtidig er det målet, at ca. 20 pct. af overskuddet anvendes til aktiviteter rettet mod at forebygge trusler mod mental sundhed for erhvervsaktive og ældre. Allerede i løbet af 2017 forventer foreningen at igangsætte de første uddelingsaktiviteter.

Foreningens strategi er udarbejdet på baggrund af drøftelser i repræsentantskabet i løbet af 2016. 

Sammen med strategien har foreningen besluttet en "Delstrategi for fremme af mental sundhed”. Læs delstrategien her.

Møder og referater

Repræsentantskabet for foreningen Norliv holder to faste repræsentantskabsmøder om året. Et om foråret og et om efteråret. Derudover kan afholdes seminarer og ekstraordinære repræsentantskabsmøder. 

Referaterne fra repræsentantskabsmøderne offentliggøres her på siden. Emner af fortrolig karakter, såsom drøftelser om virksomhedstransaktioner, hvor drøftelserne kan have betydning for foreningens forhandlingsposition eller underlagt børsretten, udelades dog fra de offentlige referater.

Tidligere møder:

Repræsentantskabsmøde 29. marts 2017. Du kan læse referatet her.
Repræsentantskabsmøde 16. november 2016. Du kan læse referatet her.
Repræsentantskabsmøde 1. april 2016. Du kan læse referatet her.
Repræsentantskabsmøde 23. oktober 2015. Du kan læse referatet her.

Læs mere om Foreningen NLP