STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABSVALGET

Om økonomi, bonus og almennyttige aktiviteter

Her kan du bl.a. finde svar på spørgsmål om foreningens formue, medlemsbonus og almennyttige aktiviteter.

Hvor kommer foreningen Norlivs formue på ca. 8 mia. kr. fra?

Formuen på ca. 8 mia. kr. fulgte med, da foreningen blev etableret i midten af 2015. Etableringen skete ved, at TryghedsGruppen og foreningen Norliv blev opdelt, hvilket den fælles formue også blev.

Formuen har sine rødder i omdannelsen af de gensidige selskaber Tryg Liv og Tryg Skade til aktieselskaber i 1991. Formuen er vokset gennem de investeringer og kapitalanbringelser, TryghedsGruppen over tid har foretaget. 

Hvorfor er formuen på 8 mia. kr.?

I forbindelse med opdelingen af TryghedsGruppen i Foreningen NLP (der siden har skiftet navn til Norliv) og TryghedsGruppen, blev der i TryghedsGruppens repræsentantskab foretaget en vurdering af den mest fair måde at opdele TryghedsGruppens formue på. Beslutningen blev at 20 % af formuen – svarende til 8 mia. kr. – blev allokeret til Foreningen NLP (det nuværende Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension), mens 80 % af formuen – svarende til 32 mia. kr. blev allokeret til TryghedsGruppen.

Beslutningen blev vedtaget i TryghedsGruppens repræsentantskab uden nogen stemte imod, og opdelingen af TryghedGruppen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Skal formuen fremover være konstant eller skal den forøges?

Foreningens repræsentantskab forventes i løbet af 2017 at beslutte efter hvilke principper, der skal ske en konsolidering eller inflationssikring af formuen.

Hvorfor bliver foreningens formue ikke udbetalt til medlemmerne?

Foreningens formue er skabt over meget lang tid i bl.a. de tidligere gensidige forsikringsselskaber. Desuden kommer store dele af formuen fra børsnoteringen af Tryg samt gennem løbende effektiv formuepleje. En stor del af alle danske familier har på et tidspunkt gennem tiden været medlemmer af foreningen Norliv og/eller TryghedsGruppen eller været kunder i de tidligere gensidige forsikringsselskaber.

I dag er det i praksis ikke muligt at relatere formuen til alle disse tidligere forsikringskunder - nulevende som afdøde. Repræsentantskabet i foreningen Norliv har derfor ønsket, at ikke kun folk, der har været forsikringskunder på en bestemt dato, skulle nyde godt af formuen. I stedet er det besluttet at muliggøre bonusudbetalinger fra overskuddet af foreningens formue til medlemmerne, samtidig med at foreningen gennem almennyttige aktiviteter bidrager til fremme af god mental sundhed i Danmark.

Hvor kommer foreningens formue fra, når jeg ikke bidrager direkte økonomisk til formuen?

Foreningens formue var tidligere en del af TryghedsGruppens formue, som stammer fra omdannelsen og de senere fusioner og salg af de tidligere gensidige forsikringsselskaber Tryg skade (i dag Tryg A/S) og Tryg Liv (i dag Nordea Liv & Pension). Selskabsændringerne skete efter 1991 og formuen samt afkastet af de efterfølgende investeringer – særligt afkastet fra Tryg efter TryghedsGruppens tilbagekøb af Tryg fra Nordea i 2002 - er de væsentligste kilder til formuen. 

Går pengene fra min pensionsopsparing til foreningen Norliv?

Der er ingen direkte forbindelse mellem dine indbetalinger til din pensionsordning og kapitalen i foreningen Norliv. Men som medlem bidrager du indirekte til foreningen fra din pensionsopsparing. Bonusudbetalinger, aktiviteter for fremme af god mental sundhed og foreningens drift finansieres af afkastet fra foreningens formue. Da foreningen Norliv pr. 1. januar 2017 har købt 25 % af Nordea Liv & Pension, vil 25 % af Nordea Liv & Pensions overskud fremover gå til foreningen og de øvrige 75 % af overskuddet til Nordea koncernen. Dermed går en del af det overskud, som Nordea Liv & Pension skaber, tilbage til dig bl.a. i form af bonusudbetaling.

Kan jeg melde mig ud af foreningen Norliv og få en forholdsmæssig del af foreningens formue med?

Nej, foreningens formue relaterer sig til enhver tid til alle eksisterende medlemmer i foreningen (kunderne i Nordea Liv & Pension) i fællesskab.

Hvornår får jeg udbetalt bonus?

Det er forventningen at foreningen Norliv – såfremt der i regnskabsåret 2017 kommer et afkast fra formuen på mindst 1 % - kan udbetale bonus til medlemmerne i 2018.

I foreningen Norlivs vedtægter står der om bonusudbetalinger bl.a.: "§14.1 Bestyrelsen kan stille forslag om, at der udbetales bonus til medlemmerne, hvis foreningen i et regnskabsår opnår et overskud på mere end 1% af foreningens samlede formue. Hvis der opnås et overskud på mindre end 1%, kan der ikke udbetales bonus, og et overskud på under 1% indgår ikke i en bonusopgørelse for et senere regnskabsår.

§ 14.2 Det samlede bonusbeløb fastsættes endvidere ud fra en samlet vurdering af det foregående års økonomiske resultater og foreningens aktuelle kapitalberedskab."

I praksis betyder det, at såfremt bestyrelsen foreslår en bonusudbetaling til beslutning på repræsentantskabets møde i foråret 2018 – og repræsentantskabet godkender forslaget – vil der efterfølgende blive udbetalt bonus til medlemmerne.

Hvor meget får jeg udbetalt i bonus?

Bonusudbetalingen afhænger af størrelsen på dit pensionsdepot og størrelsen af afkastet på foreningens formue i det regnskabsår, hvor der beregnes bonus. I løbet af 2017 bliver det besluttet, hvilken måde bonus vil blive udbetalt på. 

Det fremgår af foreningens vedtægter, at eventuel bonusudbetaling til medlemmerne, efter bestyrelsens og repræsentantskabets beslutning herom, opgøres efter det pågældende medlems pensionsformue pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af. Det er i vedtægterne samtidig fastsat, at man også skal være medlem i foreningen Norliv (være kunde i Nordea Liv & Pension) på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet vedtager en bonusudbetaling. 

Hvem kan fremover få del i den bonus, der udbetales?

Det kan enhver, der er kunde i Nordea Liv & Pension, og som opfylder de nærmere fastsatte kriterier – se spørgsmål og svar ovenfor - også efter at have stoppet indbetalingerne af præmie, fordi man er gået på pension.

Hvorfor har jeg ikke fået bonus i 2016?

Da foreningen blev stiftet d. 6 august 2015 og ikke havde et regnskab at udbetale bonus på baggrund af i foråret 2016, kunne der ikke på repræsentantskabsmødet i foråret 2016 fremsættes forslag om bonusudbetaling.

Bonusudbetaling forudsætter, at det indstilles af bestyrelsen og besluttes af repræsentantskabet.

Det er bestyrelsens forventning, at der udbetales bonus i 2018.

Hvorfor har foreningen Norliv købt 25 % af aktiekapitalen i Nordea Liv & Pension og ydet et lån til selskabet?

Investeringen er begrundet i flere ting: Først og fremmest er det en god og langsigtet investering med et godt afkast. Samtidig knytter vi gennem medejerskabet foreningen Norliv tættere til medlemmernes pensionsselskab, Nordea Liv & Pension, og desuden styrker det vores muligheder for at varetage medlemmernes interesser over for pensionsselskabet.

Hvorfor skal foreningen Norliv både give penge til almennyttige aktiviteter og udbetale bonus?

Foreningens repræsentantskab har besluttet, at der fremover skal allokeres ca. 80 % af årets afkast af foreningens formue til bonusudbetalinger til medlemmerne, og ca. 20 % skal investeres i almennyttige aktiviteter, der fremmer god mental sundhed for erhvervsaktive og ældre i Danmark.

Ønsket om engagementet i almennyttige aktiviteter er bl.a. begrundet i, at der er en løbende udskiftning af medlemmer og at foreningens formue er skabt gennem mange år. Derfor har repræsentantskabet valgt, at en del af afkastet skal komme en bredere kreds til gavn, og ikke kun gå til de, der på ethvert tidspunkt er faktiske medlemmer.

Hvorfor vil foreningen Norliv uddele midler til fremme af god mental sundhed?

Beslutningen om engagementet i forebyggende aktiviteter til fremme af god mental sundhed for erhvervsaktive og ældre er truffet efter nøje overvejelser og dialog i foreningens repræsentantskab og bestyrelse. Her har været stor enighed om, at der var brug for en målrettet indsats på til gavn for såvel kunderne i Nordea Liv & Pension som danskerne generelt.

Den mentale sundhed er en af de allervigtigste forudsætninger for at leve et godt liv. Det er samtidig et område, hvor flere og flere mennesker desværre oplever stress, angst, ensomhed og psykisk sygdom. Det er også et område, der bliver talt og skrevet meget om, samtidig med at antallet af danskere, der oplever stress hele tiden stiger.

Derfor har foreningen besluttet at fokus for arbejdet med mental sundhed skal være på forebyggende initiativer. Samtidig er det også hensigten at arbejde med de særlige udfordringer som henholdsvis erhvervsaktive og ældre ofte mødes med i forskellige livssituationer.

Foreningens medlemmer er kunder i Nordea Liv & Pension. Derfor er det naturligt, at de almennyttige aktiviteter flugter med de livsudfordringer medlemmerne oplever på forskellige tidspunkter i deres arbejds- og ældreliv.

Det er foreningens ambition at støtte initiativer, der er velunderbyggede og som i størst muligt omfang baserer sig på forskning og dokumenterede metoder og principper. Desuden skal resultaterne af vores aktiviteter kunne bruges i en større sammenhæng, så flest mulige danskere får gavn af dem.

Hvornår uddeles disse midler og til hvem?

Foreningen Norliv forventer at starte de første almennyttige uddelinger til projekter i løbet af 2017. 

Hvis du gerne vil være sikker på at få information om, hvornår vi åbner for ansøgninger til almennyttige aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev i bunden på forsiden af hjemmesiden.